เกี่ยวกับเรา

บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด

ได้จัดตั้งขึ้นระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งและดำเนินการในปี 2542 ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทพิโคฯ ได้เล็งเห็นว่างานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของประเทศไทยเรานั้น ขาดผู้ที่เข้าใจระบบอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยทางผู้ใช้งานเองก็เข้าใจระบบเพียงแค่วิธีการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น และเนื่องจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็นระบบที่ถูกกำหนดให้มีการติดตั้งตาม พรบ.อาคารของกรมโยธาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการดูแลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากขาดความสนใจ และขาดการทดสอบระบบประจำปี และ ณ วันส่งมอบงานไม่ได้มีการทดสอบระบบ 100% ทางท่านเจ้าของอาคารจะไม่ทราบเลยว่าสายทุกเส้นต่อถึงกับอุปกรณ์ทุกตัวหรือไม่ นั่นหมายถึง ความมีเสถียรภาพของระบบไม่ 100% กรณีตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้น ยังมีอีกหลายปัญหาที่ทำให้ท่านเจ้าของอาคารต้องจ่ายเงินค่าค่าตรวจสอบระบบ, เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว ที่บางครั้งยังใช้งานได้ เป็นต้น จากการไม่เข้าใจระบบของผู้ใช้งานและผู้รับเหมาติดตั้ง(บางราย)

ดังนั้นทางผู้ก่อตั้งจึงนำปัญหาต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มจากการขายและตรวจสอบระบบรวมกับประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าจัดตั้งเป็น บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด ขึ้น โดยเมื่อเริ่มดำเนินการรับเฉพาะงานในด้านเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันขยายขอบเขตเป็นงานภายในระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบเสียงประกาศตามสาย, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงและตรวจสอบระบบเป็นหลักโดยมีทีมวิศวกรคอยดูแลและวิเคาระห์ปัญหา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการด้วยดี และจากงานที่มีคุณภาพจึงได้รับการแนะนำงาน และได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในลักษณะบอกปากต่อปาก จากผู้ใช้บริการที่ประทับใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ ความเป็นมืออาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี มาตรฐาน คุณภาพ และความเชื่อถือได้ 

นโยบายคุณภาพ-สิ่งแวดล้อม (Quality and Environmental Policy)

บริษัท ฯ จะต้องส่งมอบระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและดูแลบำรุงรักษาระบบ ที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้า และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียได้เข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความพึ่งพอใจของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะตระหนักถึง

พันธกิจ (Mission) :

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่มี คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ความเชื่อมั่น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน

สโลแกน (Slogan)

“ดูแลระบบให้คุณปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว ใส่ใจบริการ”

“Care your system for keep you safe / Solve expressly and service”

วัฒนธรรมองค์ (Culture)

P:Professional สร้างผลงานมาตรฐานด้วยผู้เชี่ยวชาญ

I: Innovation นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

C : Care ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมคือบุคคลใกล้ชิดของเรา

0 : Opinion & Objective การยอมรับแบ่งปันความคิดเห็นเพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย

คุณค่า (Core Value) :

เพิ่มคุณค่าของสินค้า และบริการด้วยคุณภาพ (Product & Service with Quality)

0 +
ลูกค้า
0
โครงการที่ผ่านมา
10000000
มูลค่าโครงการสูงสุด

กิจกรรม 5ส.

การรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าของเรา