วิสัยทัศน์ :

Quality
 • มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือของตัวอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดย Bosch ได้รับมาตรฐาน UL จากสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน EN จากอังกฤษ Design
 • มุ่งเน้นองค์ความรู้ของทีมงานผู้ออกแบบได้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดและประหยัดงบประมาณทั้งอุปกรณ์ และการติดตั้งรวมถึงความมีเสถียรภาพของระบบ
 • มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการบริการ ทั้งการบริการก่อน(Commissioning) และหลังการขาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดต่างๆในการใช้งานอุปกรณ์ ให้ลูกค้าทุกรายสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเอง หรือการจัดจำหน่ายต่อไป
Installation
 • มุ่งเน้นทีมงานวิศวกร ช่างเทคนิค และแรงงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญงานและฝีมือการทำงาน ความซื่อสัตย์ในการทำงาน มารยาทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน Inspection
 • มุ่งเน้นให้ระบบมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ตรวจสอบให้พบปัญหาการแก้ไขปัญหาในระบบการรายงานผลการตรวจสอบการแนะนำ และนำเสนอการแก้ปัญหา และงบประมาณที่ใช้
 • มุ่งเน้นทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ (Test tool)
Maintenance
 • มุ่งเน้นทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีมารยาทในการติดต่อประสานงานรวมถึงเอกสารการรายงานผลเพื่อจัดเก็บข้อมูล และประวัติของระบบ Renovation
 • มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน การมีสถียรภาพของระบบ และประหยัดงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

พันธกิจ :

 •  พัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีคุณภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้า
 •  นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
 •  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้คำกล่าวที่ว่า งานบริการคืองานของเรา

 

ปณิธาน :

ทางบริษัท พิโคฯ ได้ตั้งปณิธานในการทำงานว่า ขอทำงานด้วย    งานคุณภาพ คนจริงใจ ราคายุติธรรม (Service with Quality)   

 

บรรษัทภิบาล :

บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจของผู้มีส่วนร่วมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

 

การยั่งยืนด้วยความพอเพียง :

การดำเนินงานอย่างพอประมาณ และมีเหตุผลในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานน้ำ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม

งานด้านการบริการที่ครบวงจร มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ในส่วนของงานระบบความปลอดภัยและงานระบบไฟฟ้า ได้แก่ การบริการด้านต่างๆต่อไปนี้

Ser00011

 

InstallationInstallation

โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ตลอดจนความชำนาญ ความซื่อสัตย์ในการทำงาน มารยาท ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการบริการ ทั้งการบริการ ก่อนและหลังการขาย (Commissioning , Testing and Training) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ ให้ลูกค้าทุกรายสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะ เป็นการใช้งานเอง หรือการจัดจำหน่ายต่อไป

DesignDesign

การออกแบบที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและประหยัดงบประมาณทั้งอุปกรณ์ และการติดตั้งรวมถึงความมีเสถียรภาพของระบบ

 

 

InspectionInspection

มุ่งเน้นให้ระบบมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ตรวจสอบให้พบปัญหาการแก้ไขปัญหาในระบบการรายงานผลการตรวจสอบการแนะนำ และนำเสนอการแก้ปัญหา และงบประมาณที่ใช้ รวมถึงมุ่งเน้นทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ (Test tool)

 

 

MaintenanceMaintenance

โดยทีมงานวิศวกร ตลอดจนฝ่ายเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีมารยาทในการติดต่อประสานงานรวมถึงเอกสารการรายงานผลเพื่อจัดเก็บข้อมูล และประวัติของระบบ

Renovation

การปรับปรุงเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน การมีเสถียรภาพของระบบ และประหยัดงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน